Emancipatie – wie ondersteunen we

WO=MEN

De vereniging WO=MEN (women equals men) strijdt voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. De vereniging heeft zowel institutionele als individuele leden zoals ontwikkelings- en vredesorganisaties, vrouwen- en genderrechten organisaties, vakbonden, politie, journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, ondernemers, studenten en opiniemakers.

Samen wordt gewerkt aan een rechtvaardige wereld waarin gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd.  W0=MEN wil dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen gelijke invloed en aanspraak hebben op natuurlijke hulpbronnen, productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken. Ze zet zich in voor een duurzame en een gender rechtvaardige economie. Immers vrouwen en gender non-conforme personen worden vaak uitgebuit. In (post)conflictsituaties zijn de rechten van vrouwen, mannen en andere gender identiteiten vaak niet gelijk. Wo=men zorgt ervoor dat mensen eerlijk vertegenwoordigd worden en bij kunnen dragen aan wederopbouw.  

De belangrijkste activiteiten zijn:
• Lobbyen ofwel het agenderen, informeren, adviseren en beïnvloeden van maatschappij, ministeries, instituties en politiek.
• Verzamelen en delen en kennis. Het beschikbaar maken van onderzoeksadviezen voor beleid.
• Signaleren van gender ongelijkheid en schending van vrouwenrechten.
• Blootleggen van ongelijke machtsrelaties, stereotypering en inconsistentie in beleidsmaatregelen.
wo-men.nl